bip.gov.pl

BIP - TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - O Firmie


O Firmie

 • STATUS  PRAWNY

  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim jest jednoosobową spółką Gminy Drawsko Pomorskie, powołaną w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 • PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI

  • Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

   • nabywać budynki mieszkalne,

   • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

   • o wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,

   • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,

   • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

    • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

    • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

    • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

    • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,

    • zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

 • ORGANY  SPÓŁKI

  • Zgromadzeniem Wspólników dla TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim jest Burmistrz Drawska Pomorskiego.
   Obecnie funkcję tę pełni mgr Zbigniew Ptak.

  • Funkcję kontrolną w Spółce pełni trzyosobowa Rada Nadzorcza, której kadencja trwa 3 lata.
   Obecny skład Rady:

   • Przewodniczący Rady - Bogdan Szymczak
   • Sekretarz Rady - Sylwia Denis
   • Członek Rady - Maria Półrolnik

  • Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

   • Funkcję Prezesa Zarządu pełni mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk.


Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 23.12.2010
Podpisał: Andrzej Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 23.12.2010
Dokument oglądany razy: 3 112